Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     

 

 

 

 НАЧАЛО
 БЮРО СЪДИМОСТ

Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд.
Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.
За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:
1. Заявление по образец ще Ви бъде предоставен безплатно на място в съда.
2. Лична карта;
3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Харманли за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Регистратура" РС Харманли - чрез пос-терминално устройство с банкова карта, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Харманли за държавни такси.

За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.
Издаване на Електронно свидетелство за съдимост с електронен подпис

 

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11; тел., факс (0373) 82445Всички права запазени © 2007