Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     
 
 
 
 
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35,ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за имущество и интереси

Регистър на декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост