Х Районен съд
арманли
 
     

 

 

 

 

 НАЧАЛО

Контакти:

e-mail:rsharmanli@mail.bg

ТЕЛЕФОНИ

ЗА КОНТАКТИ

И БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

6450

гр. Харманли

пл.Възраждане11


 

Адм.Ръководител-Председател :

г-жа Китова: 0373/82656

Районен съдия г-жа Гогова:

0373 /82264

Районен съдия- Аврамова: 0373/ 82769

Адм.секретар , Системен администратор: 0373/82445

Главен счетоводител :0373/ 84071

Служба по вписвания-Съдия по вписванията :0373/ 87976

Държавен съдебен изпълнител г-жа Банчева: 0373/ 8 2849

Деловодство и " Бюро съдимост: 0373/ 8 2337

Секретар съдебно изпълнителна служба: 0373/ 8 2849

Съдебни секретар-протоколисти и призовкар : 0373/ 82861

ФАКС : 0373 / 8 24 45

НОВИ НОМЕРА НА БАНКОВИ СМЕТКИ (В СИЛА ОТ 01.04.2011г.):

Нова обслужваща банка ЦКБ АД - Харманли

ТРАНЗИТНА СМЕТКА - държавни такси

BG48 CECB 9790 31C5 2364 02

СМЕТКА НА СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА:

суми по изпълнителни дела, вещи лица и особени представители по граждански дела,гаранции по наказателни дела и обезпечения по граждански дела

BG12 CECB 9790 33C5 2364 00

В Районен съд Харманли има инсталиран ПОС терминал за разплащане с дебитни и кредитни карти.

 

 

 

 

 

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11; тел., факс (0373)8 2445,8 23 37Всички права запазени © 2007