Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     
 НАЧАЛО

 

РАЙОНЕН СЪД – ХАРМАНЛИ

Административен ръководител Председател

на Районен съд

Г-жа Минка Китова

Съдия в Районен съд

Съдия в Районен съд

Съдия в Районен съд

Г-жа Мария Атанасова

Г-н Веселин Коларов

Г-жа Ива Гогова

Съдия по вписванията

Държавен съдебен изпълнител

Г-жа Даниела Банчева


 

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11; тел., факс (0373) 8 2445Всички права запазени © 2007