Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     
 
 011820 
 НАЧАЛО
   УКАЗАТЕЛ
Зала№1
Съдебна зала 1
Стая № 3
Адм.ръководител -Председател
Стая № 4

Административен секретар и Системен администратор

Стая № 9
Държавен съдебен изпълнител
№ 5 - зала №2

Съдебна зала 2

Стая № 6
Служба вписвания
Стая № 8
Съдебни секретар - протоколисти
Стая №2

Главен счетоводител

Стая № 10

“Гражданско и Наказателно деловодство”

"Бюро съдимост"

Стая № 11
Районен съдия
Стая №12
Районен съдия

 

 

6450 гр. Харманли, ул.Янко Сакъзов 1; тел., факс (0373) 8 2445Всички права запазени © 2007