РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

 

ЗАПОВЕД № 75

гр.Харманли,01.04.2020г

Днес, първи април, две хиляди и двадесета година, МИНКА КИТОВА - Административен ръководител - Председател на Районен съд -Харманли, като взе предвид Решение от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 31.03.2020 г., и на основание чл. 80, ал. 1, т. 2, т. 8 и т.9 от Закона за съдебната власт


НАРЕЖДАМ:

I. ИЗМЕНЯМ Заповед № 67 от 16.03.2020 г. на Административен ръководител - председател на Районен съд - Харманли, в частта по т. 6 в следния смисъл: Подаването на документи по дела да се осъществява по пощата или по електронен път.
II. ОТМЕНЯМ т.8 на Заповед № 67 от 16.03.2020г. на Административен ръководител - председател на Районен съд-Харманли.

Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и служители в Районен съд -Харманли, както и на Началника на ОЗ „Охрана" - Хасково за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува и на вътрешната информационна страница на Районен съд - Харманли - за сведение и изпълнение.

 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ РС: _______________
/МИНКА КИТОВА /


Днес, шестнадесети март, две хиляди и двадесета година,
МИНКА КИТОВА - Административен ръководител- председател на Районен съд – Харманли и на основание Решение по Протокол № 8 от 15.03.2020г. от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020г. по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020г. до 13 април 2020г., на основание чл. 80, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 8 и т.9 от Закона за съдебната власт ,нареждам

ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

1.Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020г. до 13 април 2020г. включително, с изключение на:

Съдийската колегия на ВСС допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция на COVID-19 за съдилищата на територията на РБългария за периода от 16.03 до 13.04 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.. Текстът на актуалните мерки е както следва:

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК.


2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански дела, за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020г. до 13 април 2020г. включително, с изключение на:
- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020г. – 13 април 2020г. включително, с изключение на:
Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

 

4. Всички останали дела, извън посочените по т.1, 2 и 3 от настоящата заповед, да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020г., ще се произнеса допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

5. ДА НЕ СЕ образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3 от настоящата заповед, като постъпилите книжа, с които се инициират производства в РС - Харманли да се подреждат в отделни папки по дати и входящи номера.

6. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

7. Справките по дела да се извършват само по телефоните, обявени на сайта на Районен съд - Харманли или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

8. Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

9. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1, 2 и 3 от настоящата заповед.

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписвания и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административния ръководител на органите на съдебна власт.

11.Извършването на всички административни услуги да става на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като се осигури обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
12. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1, 2 и 3 от настоящата заповед за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020г. до 13 април 2020г. включително.


13. Призовките и съобщенията за делата по т.1, 2 и 3 от настоящата заповед, да се извършват по телефон или по електронен път.АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД -

МИНКА КИТОВА