РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Районен съд – Харманли на основание Заповед №140 /01.07.2020г. на И. Ф. Административен ръководител – Председател на РС – Харманли обявява конкурс за длъжността “Чистач”, при условията на чл. 70 ал.1, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, която длъжност предстои да бъде освободена от 01.09.2020г.

Кратко описание на длъжността: почиства, дезинфекцира, подрежда и хигиенизира кабинети, стаи, канцеларии, съдебни зали, санитарни помещения, коридори и други помещения на съда; изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда или административния секретар.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610.00 лв.
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
По чл. 340а ал.1 от ЗСВ: да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност. По чл. 340а ал.2 от ЗСВ: не биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са съветник в общински съвет, да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия; да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище (към датата на назначаване, ако кандидатът спечели конкурса); да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняват друга свободна професия (към датата на назначаване, ако кандидатът спечели конкурса). да не са народен представител; да имат завършено основно образование; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика.
Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: да притежават умения за работа в екип; комуникативност, експедитивност, организираност, лоялност; предимство е наличието на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността, за която кандидатстват.

Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване: на два етапа: първи – по документи; втори – събеседване; оценяването на кандидатите се извършва от конкурсната комисия по шестобалната система.

Необходими документи, място и срок на представяне:
Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите:
Писмено заявление и автобиография (по образец), Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, Свидетелство за съдимост, Медицинско свидетелство, Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, Декларация по чл.340а ал.1 от ЗСВ (по образец), Декларация по чл.340а ал.2 от ЗСВ (по образец), Декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/, Мотивационно писмо (не е задължително) - в свободен текст до 1 стандартна машинописна страница. Кандидатите могат да подават и други документи по тяхна преценка, имащи отношение към спецификата на обявената длъжност.
Заявленията се подават лично или чрез пълномощник (с изрично писмено пълномощно) запечатани в плик, на който кандидата е изписал трите си имена и адрес, в срок 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата, в стая № 7 - служба „Регистратура” на Районен съд – Харманли, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа. От интернет страницата на съда, както и в стая №4 – /административен секретар/ на Районен съд – Харманли кандидатите могат да се снабдят с образци на декларациите, автобиография, заявление, както и длъжностна характеристика.

За допълнителна информация: тел.0373/82445 - Адм. секретар.

Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на Информационното табло на Районен съд – Харманли, находящо се в сградата на „Съдебна палата” – Харманли, гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №11, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд - Харманли.

Уведомяват се кандидатите за заемане на длъжността „Чистач“, че като администратор на лични данни, Районен съд–Харманли ще обработва предоставените от тях лични данни в изпълнение на законово задължение, само за целите на конкурса и при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; срок за съхранение на данните - 3 години. Информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е на разположение на кандидатите на интернет страницата на съда, в раздел „Защита на личните данни“, като информация ще им бъде предоставяна и при подаване на заявленията за участие в конкурса в служба „Регистратура“ при Районен съд–Харманли.

Обявлението е публикувано във вестник „Сакар нюз“, брой 26/910 от 03.07.2020г.

Oт тук можете да изтеглите

необходимите образци :

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Заявление за участие в конкурса - по образец

Автобиография - по образец

Декларация по чл. 340а ал.1 от ЗСВ

Декларация по чл. 340а ал.2 от ЗСВ

Декларация за съгласие за обработване на лични данни


 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2019