РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

ПРОТОКОЛ №1 - ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен съд – Харманли на основание Заповед №14/06.01.2020г. на Административен ръководител – Председател на РС – Харманли обявява конкурс за длъжността “Съдебен секретар”, при условията на чл. 70 ал.1, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя.
Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания, подготвя формуляри, графици и др. документи, въвежда данни в деловодната програма САС „Съдебно деловодство”: резултати от проведени открити и закрити съдебни заседания, обявява постановени съдебни актове; изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда или административния секретар.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 683.00 лв.
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; не биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са съветник в общински съвет; да не са народен представител; да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия; да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняват друга свободна професия; да имат завършено средно образование; да имат компютърна грамотност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика.
Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
да притежават отлични машинописни умения; да притежават отлични познания и умения по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване; да притежават отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; да притежават умения за работа в екип; комуникативност, експедитивност, организираност, лоялност; способност за работа под напрежение и в динамична обстановка; предимство е наличието на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността, за която кандидатстват.


Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване: на три етапа:
първи – по документи; втори – писмен тест за проверка на практическите умения; трети – събеседване; като оценяването на кандидатите се извършва от конкурсната комисия по шестобалната система.
Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаване: писмено заявление и автобиография (по образец), копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, копие от документ за компютърна грамотност, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит, декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ (по образец); декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ (по образец); декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/, мотивационно писмо (не е задължително) – в свободен текст до 1 стандартна машинописна страница. Кандидатите могат да подават и други документи по тяхна преценка, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.
Заявленията се подават лично или чрез пълномощник (с изрично писмено пълномощно) запечатани в плик, на който кандидата е изписал трите си имена и адрес, в срок 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата, в стая № 7 - служба „Регистратура” на Районен съд – Харманли, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа. От интернет страницата на съда, както и в стая №4 – /административен секретар/ на Районен съд – Харманли кандидатите могат да се снабдят с образци на декларациите, автобиография, заявление, както и длъжностна характеристика.

За допълнителна информация: тел.0373/82445 - Адм. секретар.

Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на Информационното табло на Районен съд – Харманли, находящо се в сградата на „Съдебна палата” – Харманли, гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №11, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд - Харманли: https://harmanli-rs.justice.bg/ – раздел Пресцентър - «Обяви и конкурси»,

Обявлението е публикувано във вестник „Сакар нюз“, брой 1 от 10.01.2020г.

Oт тук може да изтеглите

необходимите образци :

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Заявление за участие в конкурса - по образец

Автобиография - по образец

Декларация по чл. 340а ал.1 от ЗСВ

Декларация по чл. 340а ал.2 от ЗСВ

Декларация за съгласие за обработване на лични данни


 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2019