РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

 

ПРОТОКОЛ №1 - ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ЗАПОВЕД №215 /14.10.2021 г.-

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Районен съд – Харманли на основание Заповед №191 /10.09.2020г. на И. Ф. Административен ръководител – Председател на РС – Харманли обявява конкурс за длъжността “Системен администратор”, при условията на чл. 70, ал.1, във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, която длъжност предстои да бъде освободена от 23.09.2020г.

Кратко описание на длъжността: Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника; Осигурява интегрирането на информационните системи на съда с информационните системи на други ведомства; Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office; Инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства; Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп; Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; Администрира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/ WAN устройства-модеми; Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване; Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител; Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни; Анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер и изготвя доклад за съответните такива;
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1277.00 лв.
Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
По чл. 340а ал.1 от ЗСВ:
- да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- да са навършили пълнолетие;
- да не са поставени под запрещение;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
По чл. 340а ал.2 от ЗСВ:
- не биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са съветник в общински съвет,; да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия; да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище (към датата на назначаване, ако кандидатът спечели конкурса ); да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняват друга свободна професия (към датата на назначаване, ако кандидатът спечели конкурса ).
- не са народен представител;
- да имат завършено образование висше – бакалавър по специалности в професионално направление – „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Компютърни Технологии“, „Електроника“ и др. с компютърна насоченост, да има професионален опит в дадената област не по-малко от три години.
- да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
- познания на общата нормативна уредба на съдебната власт,
- нормативната уредба по организацията и работата на съдебната администрация-Закона за съдебната власт,
- Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители,
- Отлични умения и познания по прилагане на сървърни, мрежови, операционни и информационни системи и базирани системи на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи.
- да има завършено висше образование, минимална степен „бакалавър“ по специалности в професионално направление – „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Компютърни Технологии“ , „Електроника“ и др. с компютърна насоченост, да има професионален опит в дадената област не по-малко от три години.
- Лични качества - отлични комуникационни и организационни умения, способност за работа в екип, за работа с граждани, оперативност, инициативност, експедитивност и организираност, способност за работа под напрежение, лоялност, дискретност, прецизност.

Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване: първи – по документи; втори – писмен тест за проверка на практическите умения; трети – събеседване; като оценяването на кандидатите се извършва от конкурсната комисия по шестобалната система.

Необходими документи, място и срок на представяне:
Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите:
Писмено заявление и подробна професионална автобиография - европейски формат (по образец),
Копие от диплома за завършено висше образование – с образователна степен „бакалавър“ или по-висока по специалности в професионално направление – „Информатика и компютърни науки“, „Компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Компютърни Технологии“, „Електроника“ и др. с компютърна насоченост – заверено от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“,
Свидетелство за съдимост – в оригинал,
Медицинско свидетелство за работа - в оригинал,
Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване – в оригинал;
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит - – заверено от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“,
Декларация по чл.340а ал.1 от ЗСВ /по образец/,
Декларация по чл.340а ал.2 от ЗСВ /по образец/,
Декларация за съгласие за обработване на лични данни /по образец/
Мотивационно писмо - в свободен текст до 1 стандартна машинописна страница.
Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с обявената длъжност. Представените копия да бъдат саморъчно заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала“

Заявленията се подават лично или чрез пълномощник (с изрично писмено пълномощно) запечатани в плик, на който кандидата е изписал трите си имена и адрес, в срок 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата, в стая № 7 - служба „Регистратура” на Районен съд – Харманли, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа. От интернет страницата на съда, както и в стая №4 – /административен секретар/ на Районен съд – Харманли кандидатите могат да се снабдят с образци на декларациите, автобиография, заявление, както и длъжностна характеристика.

За допълнителна информация: тел.0373/82445 - Адм. секретар.

Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на Информационното табло на Районен съд – Харманли, находящо се в сградата на „Съдебна палата” – Харманли, гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №11, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Районен съд - Харманли: http://rsharmanli.my.contact.bg – раздел «Свободни работни места»

Уведомяват се кандидатите за заемане на длъжността „Системен администратор“, че като администратор на лични данни, Районен съд–Харманли ще обработва предоставените от тях лични данни в изпълнение на законово задължение, само за целите на конкурса и при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; срок за съхранение на данните - 3 години. Информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е на разположение на кандидатите на интернет страницата на съда, в раздел „Защита на личните данни“, като информация ще им бъде предоставяна и при подаване на заявленията за участие в конкурса в служба „Регистратура“ при Районен съд–Харманли.

Обявлението е публикувано на електронното издание на „Сакар нюз“, на 11.09.2020г.

Oт тук може да изтеглите

необходимите образци :

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Заявление за участие в конкурса - по образец

Автобиография - по образец

Декларация по чл. 340а ал.1 от ЗСВ

Декларация по чл. 340а ал.2 от ЗСВ

Декларация за съгласие за обработване на лични данни


 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2019